O projekcie

Projekt „Język angielski przepustką do sukcesu” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.07.2018 r. – 31.12.2019 r.

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU: tereny wiejskie wskazanych gmin z województwa świętokrzyskiego:

– w powiecie opatowskim gmin:

Opatów, Lipnik, Wojciechowice, Iwaniska, Baćkowice, Sadowie, Tarłów,

– w powiecie ostrowieckim gmin:

Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów

– w powiecie kieleckim, gminy:  Mniów, Łopuszno, Pierzchnica, Raków, Łagów, Bodzentyn,

– w powiecie koneckim, gminy: Gowarczów, Stąporków, Smyków, Radoszyce, Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka,

– w powiecie skarżyskim, gmina: Bliżyn

WARTOŚĆ PROJEKTU: 866 871,00 zł

DOFINANSOWANIE: 736 840,35 zł

CEL PROJEKTU: Nabycie kwalifikacji językowych przez minimum 90% spośród 360 osób (184 kobiet,176 mężczyzn) w wieku powyżej powyżej 25 roku życia, o niskich kwalifikacjach, uczących się, pracujących lub zamieszkujących na terenach wiejskich wskazanych gmin z województwa świętokrzyskiego: w powiecie opatowskim gmin: Opatów, Lipnik, Wojciechowice, Iwaniska, Baćkowice, Sadowie, Tarłów; w powiecie ostrowieckim gmin: Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów; w powiecie kieleckim gmin:  Mniów, Łopuszno, Pierzchnica, Raków, Łagów, Bodzentyn; w powiecie koneckim gmin: Gowarczów, Stąporków, Smyków, Radoszyce, Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka; w powiecie skarżyskim, gminy: Bliżyn; poprzez realizację kursów języka angielskiego zgodnie z ESOKJ, zakończonych certyfikacyjnymi egzaminami zewnętrznymi w okresie od 01.07.2018 r. do 28.02.2019 r.

PLANOWANE EFEKTY: W wyniku udziału w Projekcie co najmniej 90% osób objętych wsparciem nabędzie kwalifikacje językowe. Projekt przyczyni się do wzrostu kompetencji osób dorosłych, które potrzebują szczególnego wsparcia ze względu na ich lukę kompetencyjną w zakresie języka angielskiego. Osoby te są w gorszej sytuacji na rynku pracy – udział w Projekcie uzupełni braki wykształcenia w zakresie języków obcych poprzez realizację wsparcia wraz z egzaminami wewnętrznymi i certyfikacyjnym dla 360osób (184 kobiet, 176mężczyzn) z zakresu języka angielskiego. Planowane do osiągnięcia rezultaty projektu będą miały wpływ na ograniczenie zdiagnozowanych barier równości płci poprzez objęcie wsparciem większej liczby kobiet, dzięki elastycznym godzinom kursów, które umożliwią udział w projekcie kobietom opiekującym się osobą zależną.

OFERTA PROJEKTU:

Kandydat/ka do udziału w projekcie może wziąć udział w kursie języka angielskiego na poziomie A – dla łącznie 360 osób w Projekcie.

Zajęcia językowe trwać będą 120 godzin dydaktycznych obejmujące 60 godzin poziom A1 a następne 60 godzin poziom A2 i prowadzone będą w 12-osobowych grupach. Uczestnicy będą mieli zapewnioną elastyczność w zakresie terminów zajęć, bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców. Wszystkie zajęcia zakończą się międzynarodowym egzaminem certyfikującym.

Projekt „Język angielski przepustką do sukcesu” realizowany jest przez Tag-Consulting Marta Maciejak-Tomczyk w ramach Osi priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działania 8.4 Kształcenie ustawiczne osób dorosłych, Poddziałania 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych.