Jak się zgłosić?

REKRUTACJA: Nabór w okresie 01.07.2018 r. – 31.10.2018 r.

Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy zapoznać się z Regulaminem Projektu, wypełnić Formularz zgłoszeniowy, dołączyć wymagane załączniki (jeśli dotyczy) i dostarczyć osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną (w formie skanu dokumentacji) do Biura Projektu.

Do dalszego procesu rekrutacyjnego brane będą tylko kompletne zgłoszenia, opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą wypełnienia. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Kandydata/tki do udziału w projekcie.

W czasie rekrutacji dokonana zostanie wstępna weryfikacja zgłoszeń (pod kątem poprawności i kompletności złożonych dokumentów – w przypadku braków Kandydaci/tki będą mieli/miały możliwość uzupełnienia dokumentów). Osoby spełniające kryteria wypełnią testy wiedzy z języka angielskiego, co pozwoli na dopasowanie poziomu zajęć do indywidualnych potrzeb uczestników. Końcowym etapem rekrutacji będzie poinformowanie uczestników o zakwalifikowaniu do konkretnej grupy szkoleniowej i przedstawienie harmonogramu zajęć.

Dodatkowy punkty w procesie rekrutacji otrzymają:

  1. osoby powyżej 50 roku życia – 2 punkty
  2. osoby niepełnosprawne – 2 punkty
  3. osoby pozostające bez zatrudnienia (bierne zawodowo lub bezrobotne) – 2 punkty
  4. osoby z dochodami poniżej minimum socjalnego na osobę w gospodarstwie domowym – 1 punkt

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decyduje pozycja na liście rankingowej. W przypadku równej liczby punktów na liście rankingowej decyduje okres pozostawania bez zatrudnienia.

Wraz z listą osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach stworzona zostanie lista rezerwowa, która zostanie uruchomiona w przypadku rezygnacji osoby wcześniej zakwalifikowanej.

Kandydaci/tki staną się Uczestnikami/czkami projektu po podpisaniu umowy uczestnictwa oraz dostarczeniu w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów.

Przedmiotem wsparcia jest kurs języka angielskiego  na poziomie A (60h A1 a następnie 60h A2).

Rekrutacja w projekcie prowadzona będzie z zachowaniem równości szans, niedyskryminacji i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.